Ubezpieczenie społeczne rolników

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ubezpieczenie społeczne rolników – odrębny system ubezpieczeń społecznych obejmujący rolników posiadających obywatelstwo polskie i prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha powierzchni przeliczeniowej. Proces obejmowania rolników systemem ubezpieczeń społecznych rozpoczął się po II wojnie światowej. W 1947 ubezpieczeniem społecznym objęto robotników rolnych oraz wprowadzono ubezpieczenia rodzinne. W 1953 robotników rolnych objęto ubezpieczeniem inwalidzkim. W 1962 weszła w życie ustawa umożliwiająca nabycie świadczeń socjalnych rolnikom, którzy przekazali państwu co najmniej 2 ha powierzchni. W 1968 zapisy uszczegółowiono; renty starcze i inwalidzkie przysługiwały rolnikom indywidualnym, którzy przekazali państwu gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 5 ha. W 1972 ubezpieczeniem społecznym objęto rolników indywidualnych i przyznano im prawo do korzystania z państwowej służby zdrowia. Ustawą z 19.05.1973 O przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność państwa za rentę i spłaty pieniężne rozwiązano kwestię zabezpieczenia rolników na starość. System jednolitego rolniczego ubezpieczenia zapoczątkowano ustawą z 27.10.1977 O zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Rolnicze ubezpieczenia społeczne zostały połączone z pracowniczymi ubezpieczeniami społecznymi ustawą z 14.12.1982 O ubezpieczeniu emerytalno-rentowym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Początek nowemu systemowi dała ustawa z 20.12.1990 O ubezpieczeniu społecznym rolników. System ubezpieczenia rolników został wyodrębniony z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. System tworzą: ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, obsługiwany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz emerytalno-rentowe, znajdujące się w gestii funduszu emerytalno-rentowego. Ubezpieczenie społeczne rolników realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródła: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 2019, poz. 299; B. Rysz-Kowalczyk, Ubezpieczenia społeczne rolników [w:] Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2002; S. Sala, System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia, „Biuletyn KPZK PAN”, 2017, z. 267; Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 1991, nr 7, poz. 24; Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne, Dz. U. 1974, nr 21, poz.118; Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, Dz. U. 1982, nr 40, poz. 268.