Strategia dla Polski

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Strategia dla Polski – średniookresowy program reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego opracowany w 1994 roku przez profesora Grzegorza W. Kołodko, wicepremiera i ministra finansów. Punktem wyjścia do opracowania Strategii były 44 tezy w sprawie kształtowania polityki gospodarczej. Strategia dla Polski składała się z 10 punktów. W pierwszym postulowano zmniejszenie społecznych kosztów reform, drugi przedstawiał zarys sposobu przeprowadzania reform w kraju, w trzecim proponowano nowe negocjacyjne reguły podziału efektów pracy, czwarty mówił o podtrzymaniu szybkiego wzrostu gospodarczego, w piątym podkreślono konieczność stabilizacji makroekonomicznej i stabilności systemowej, szósty punkt postulował ogólną poprawę warunków życia, w siódmym punkcie zakładano, że Polska zwiększy międzynarodową konkurencyjność gospodarki, ósmy punkt Strategii mówił o konieczności dążenia do jak najszybszego wejścia do UE, w dziewiątym punkcie nakreślono reformę centrum gospodarczego, w ostatnim punkcie postulowano podtrzymanie ogólnie pojętego pokoju i spokoju. Strategia prezentowała prognozę podstawowych wskaźników ekonomicznych na lata 1994–1997. W dalszej części Strategii dla Polski omówionych zostało 10 programów węzłowych, takich jak: partnerskie stosunki pracy i negocjacyjny mechanizm regulacji płac, reforma systemu zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój obszarów wiejskich, inwestowanie w kapitał ludzki, zarządzanie majątkiem państwowym oraz procesy przekształceń własnościowych, średniookresowa strategia finansowa, rozwój i reforma sektora finansowego, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i absorpcja szarej strefy, międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki. Każdy z programów węzłowych został zaprezentowany poprzez opisanie: diagnozy, celów, środków realizacji celów, zagrożeń i głównych kryteriów wykonawczych. Skuteczna realizacja Strategii zaowocowała wzrostem PKB na mieszkańca w latach 1994–1997 o 28%, spadkiem bezrobocia i inflacji. Ówczesne zdiagnozowanie uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz nakreślenie jego długofalowych celów okazało się zasadniczo trafne i wiele z tego, co zaproponował Grzegorz Kołodko wobec reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych pozostało aktualne w kolejnych latach.

Źródła: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Warszawa 2009; G.W. Kołodko, From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford and New York 2000: G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, Warszawa 1994; G.W. Kołodko, Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Warszawa 1996; G.W. Kołodko, Uwarunkowania i długookresowe implikacje Strategii dla Polski, „Gospodarka Narodowa” 2019, nr 2.