Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). W ramach Programu organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogły realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. niepełnosprawni, imigranci), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Program był realizowany w dwóch podstawowych trybach: systemowym, gdzie projekty realizowały z góry ustalone podmioty, takie jak organy administracji rządowej, oraz konkursowym, w ramach którego o dofinansowanie mogły ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Pierwsze wydatki kwalifikowane w ramach PO KL mogły być realizowane od 1 stycznia 2007 r., a datą końcową kwalifikowalności wydatków, a więc i trwania projektów był 31 grudnia 2015 r. W ramach wydatków w PO KL dozwolony był także cross-financing, a więc dokonywanie drobnych wydatków inwestycyjnych (np. dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym Programu był wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczyniać się miała realizacja sześciu celów strategicznych. Program Kapitał Ludzki był wdrażany na poziomie centralnym (Priorytety I – V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI – IX). Najważniejszą instytucją, odpowiadającą za koordynowanie wdrażania POKL w Polsce była Instytucja Zarządzająca (IZ). Budżet całego Programu wynosił ponad 11 mld euro. Dzięki realizacji Programu m.in. powstało ponad 245 tys. nowych firm, 300 żłobków, ponad 300 tys. wykluczonych społecznie otrzymało wsparcie, a ponad milion osób skorzystało z różnych szkoleń. Jego następcą w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z podobnymi celami realizacji został Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Źródła: Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, Lublin 2009; M. Branka, M. Rawłuszko, A. Siekiera, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2008; Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego od teorii do praktyki, red. M. Grewiński, Warszawa 2006; J. Szymańska, J. Zgierski, Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa 2011; J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.